Voorwaarden deelname De Virtuele Kroeg Giveaways

De deelnemer dient in de chat van de twitchstream tickets te kopen van vEUROS (virtuele euros). Wat noodzakelijk is voor elke deelname zal in elke give-away worden gespecificeerd. Alleen de deelnames die conform de gestelde eisen zijn voor deelname zullen worden meegenomen bij de bepaling van de winnaar(s).

Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten toestemming hebben van hun ouders/voogd om te kunnen deelnemen. De winnaar wordt automatisch en willekeurig door de bot van De Virtuele Kroeg gekozen uit de lijst met deelnemers.

Na afloop van de give-away wordt de winnaar geselecteerd en deze verwittigd via een bericht in de chat. De winnaar dient binnen 5 minuten te reageren in de chat. Na deze 5 minuten wordt er een nieuwe willekeurige winnaar gekozen door de bot.

Algemene voorwaarden & bepalingen
De give-aways worden georganiseerd door De Virtuele Kroeg, soms in samenwerking met derden. Als u vragen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen via Facebook.

Door deel te nemen gaat u akkoord met de vereisten zoals uiteengezet in alle give-aways en de onderstaande Algemene voorwaarden en bepalingen.

  1. Deelnamevereisten

Als u jonger bent dan 18 jaar en de give-away is ook open voor u, dan moeten wij wellicht de toestemming hebben van een van uw ouders of voogd voordat wij uw deelname kunnen accepteren. Vraag altijd de toestemming van een van uw ouders of voogd voordat u wilt deelnemen en vraag altijd de toestemming van de betaler voordat u online gaat voor deelname.
Deelname is niet toegestaan voor crewleden van De Virtuele Kroeg of van enige andere onderneming die beroepsmatig betrokken is bij deze give-away.
U moet abonee (subscriber) zijn van de De Virtuele Kroeg Twitch pagina zijn. Uitsluitend online deelnames via de give-away worden geaccepteerd. Als er een sluitingsdatum wordt aangegeven dan moeten vóór de sluitingsdatum de tickets virtueel worden gekocht.

  1. Persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt om prijzen te verzenden.

  1. Bepalen van de winnaar(s)

Voor give-aways die gebaseerd zijn op vaardigheid, worden winnaars door een jury geselecteerd, gebaseerd op de beoordelingscriteria zoals hierboven uiteengezet. (Waar winnaars worden gekozen uit topscores zullen wij winnaars selecteren overeenkomstig de hoogste score eerst, tenzij anders vermeld).
Voor give-aways waar u originele inhoud hebt ingediend ter beoordeling:
De Virtuele Kroeg controleert alle deelnames en behoudt zich het recht voor om deelnames te weigeren die technisch niet acceptabel zijn, ongeschikt materiaal bevatten of inbreuk maken op deze voorwaarden en bepalingen. De Virtuele Kroeg behoudt zich het recht voor om voorgedragen deelnames te selecteren en deze finalisten bij de give-away te vermelden. Publicatie van enige deelname betekent niet dat u hebt gewonnen.
Door deelname aan een give-away bevestigt u (en uw ouder of voogd als u jonger bent dan 18 jaar); dat u en zij de eigenaar zijn van de ingediende inzending; dat de aanmelding naar beste weten geen kopie is of inbreuk maakt op de rechten van enig persoon; dat De Virtuele Kroeg toestemming heeft om uw inzending te verveelvoudigen en te gebruiken in enige media overal ter wereld en zonder een tijdsbeperking teneinde de give-away uit te voeren en winnaars te selecteren en voor enige en alle gerelateerde promotionele doeleinden om de give-away en De Virtuele Kroeg te promoten (waaronder enig partnersponsor).
De Virtuele Kroeg besluit om een winnaar te selecteren is definitief en wij behouden ons het recht voor om over een dergelijke kwestie niet te corresponderen.

  1. De Virtuele Kroeg aansprakelijkheid

Voor online deelnames: De Virtuele Kroeg kan geen continue, ononderbroken of beveiligde toegang tot de website waarborgen en is niet verantwoordelijk voor enige onderbreking aan de give-away of de website door technische problemen of anderszins door gebeurtenissen die buiten redelijke controle vallen.
De Virtuele Kroeg heeft deze give-away te goeder trouw opgezet maar zal voor zover toegestaan door de wetgeving, geen aansprakelijkheid accepteren voor verlies of schade als gevolg van enige deelname aan de give-away of enig aspect van enige toegekende prijs. Uw wettelijke rechten als consument worden hierbij niet beïnvloed.

  1. Prijsbevestiging & acceptatie

Als wij een antwoord van een winnaar (of van hun ouder of voogd) vereisen voordat wij een prijs toekennen en wij ontvangen geen antwoord binnen een redelijk tijdsbestek, of de winnaar (of hun ouder of voogd) weigert de prijs te accepteren, behoudt De Virtuele Kroeg zich het recht voor om de prijsuitkering in te trekken en de prijs toe te kennen aan een alternatieve winnaar. Enige prijs die wordt geretourneerd of niet kan worden afgeleverd, zal worden gebruikt voor een andere give-away. De Virtuele Kroeg kan niet verantwoordelijk worden gesteld als iemand niet reageert.

  1. Prijsafhandeling

Er is geen geld of andere alternatieve prijs beschikbaar, behalve in gevallen waarin De Virtuele Kroeg (en/of enige sponsorpartner die enige prijs verstrekt) door omstandigheden buiten haar controle zich het recht voorbehoudt de prijs te vervangen door een gelijkwaardige prijs of een prijs met een hogere waarde.

De Virtuele Kroeg behoudt zich het recht voor om winnaars (of hun ouder of voogd) te vragen een schriftelijke vrijwaring te ondertekenen voordat ze enige prijs ontvangen. De Virtuele Kroeg behoudt zich het recht voor om naar een identiteitsbewijs te vragen of om de toelatingsvoorwaarden te verifiëren en om enige prijs persoonlijk aan de winnaar te overhandigen.

  1. Annulering of diskwalificatie

De Virtuele Kroeg behoudt zich het recht voor om late, onjuist gerichte, onvolledige, beschadigde, verloren,onleesbare of ongeldige deelnames te diskwalificeren.
De Virtuele Kroeg behoudt zich het recht voor om de give-away te allen tijde te wijzigen, op te schorten, te annuleren of te beëindigen, of de deelnameperiode uit te breiden of te hervatten, of enige deelnemer te diskwalificeren zonder voorafgaande kennisgeving en zal dit doen als niet kan worden gegarandeerd dat de give-away eerlijk of correct kan worden uitgevoerd voor wat betreft technische, juridische of overige redenen of als De Virtuele Kroeg enige persoon verdenkt van het manipuleren met de inzendingen of de resultaten, of onjuiste informatie heeft verstrekt of op een andere wijze onethisch heeft gehandeld.

  1. Klachtenprocedure

Als er enige klachten zijn voor wat betreft de give-away verzoeken wij u contact op te nemen met De Virtuele Kroeg via Facebook. Omschrijf uw klacht en u zult binnen twee weken een reactie ontvangen op uw klacht.

  1. E-mailbeveiliging

Als De Virtuele Kroeg contact met u (of de ouder of voogd van de winnaar) wenst op te nemen betreffende uw deelname, zullen wij dit doen via e-mail met de extensie ‘De Virtuele Kroeg’ of telefonisch gevolgd door een e-mail. E-mail die afkomstig lijkt te zijn van De Virtuele Kroeg , maar met een andere extensie (bijv. hotmail.com, yahoo.com enz.) moet worden beschouwd als verdacht en wij verzoeken u deze door te sturen. Reageer NIET op enige e-mail als u niet zeker weet dat deze van De Virtuele Kroeg afkomstig is. Als u enige twijfel hebt, verzoeken wij u contact op te nemen.

NU OPEN klik om te KIJKEN
Momenteel GESLOTEN